Tuyển dụng

Trưởng phòng Đầu tư Bất động sản

- Tham gia xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư. - Tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm khả thi; - Phối hợp cùng Ban Lãnh đạo, xây dựng...

Tuyển dụng chuyên viên phân tích đầu tư

- Phân tích các dự án, danh mục tài sản, đầu tư lĩnh vực BĐS, tài chính, M & A. - Tham mưu ban TGĐ, HĐQT chọn lựa danh mục các dự án đầu tư, chiến lược đầu tư hiệu quả. - Theo dõi và quản lý danh...