Biên bản HĐQT V/v Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Phương Xuân Thụy

Liên hệ