Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu lại các chức vụ trong HĐQT và thống nhất hệ số thù lao

Liên hệ