Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Chấn Minh

Liên hệ