Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Trí Đức

Liên hệ