CBTT NGHỊ QUYẾT V/V CHẤP THUẬN ÔNG TRẦN VIỆT ANH THÔI GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ BẦU BÀ NGUYỄN THU HẰNG GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Liên hệ