Ngày 29/6/2023, Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Liên hệ