Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Liên hệ