Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.

Liên hệ