NQ HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty

Liên hệ