NQ HĐQT thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Liên hệ