NQ HĐQT Thông qua việc thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Liên hệ