QĐ HĐQT V.v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Liên hệ