Thông báo nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu đối với cổ đông có cổ phiếu chưa lưu ký.

Liên hệ