Thông báo nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt đối với cổ đông có cổ phiếu chưa lưu ký.

Liên hệ