Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán và xoát xét BCTC 2021 với đơn vị kiểm toán AASC

Liên hệ