Xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Liên hệ